ทรัพยากรธรรมชาติกับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม

นักเรียนศึกษาความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติกับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมต่อไปนี้

คำถาม
1.  นักเรียนคิดว่าทรัพยากรธรรมชาติใดสำคัญที่สุดเพราะเหตุใด
2.  นักเรียนมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นอย่างไรบ้าง

Advertisements

73 Responses

 1. 1.ทรัพยากรแหล่งน้ำ สำคัญมากที่สุด เพราะเราใช้น้ำทั้งในการบริโภค ใช้อาบน้ำชำระร่างกาย และน้ำเป็นส่วนที่จำเป็นที่สุดของร่างกายเพราะในร่างกายเราโดยเฉพาะส่วนสมองมีน้ำถึง 80% ซึ่งมีความจำเป็นต่อชีวิตเป็นอย่างมาก

  2.ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและรู้คุณค่า ไม่ทำลายธรรมชาติทั้งทางตรงและทางอ้อม คำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยให้มากที่สุด

  • 1.ทรัพยากรน้ำ เพราะในร่างกายเราส่วนใหญ่ประกอบด้วยน้ำ แต่อยางไรก็ตาม ทรัพยากรททุกทรัพยากรก็มีความสำคัญเช่นกัน
   2.ควรใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรให้แก่ประชาชน

 2. 1. ทรัพยากรน้ำสำคัญมากที่สุด เพราะน้ำมีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิด สิ่งมีชีวิตใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำเป็นส่วนใหญ่ โดยใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆเพื่อการดำรงชีวิต
  2. การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและไม่ฟุ่มเฟือย มีส่วนช่วยในการอนุรักษ์ธรรมชาติได้เป็นอย่างมาก

 3. 1.ทรัพยาการน้ำเพราะมนุษย์เราจำเป็นต้องใช้น้ำในการดำรงชีวิตตลอดทุกวัน ตั้งแต่ตื่นนอน จนเข้านอน มนุษย์ล้วนใช้น้ำในการทำกิจกรรมต่างๆ
  2.ใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า ใช้อย่างประหยัด ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรตามกำลังตนเองที่จะทำได้

 4. 1.ทรัพยากรป่าไม้ เพราะว่าปัจจุบันมนุษย์ได้ทำลาย ผืนป่าซึ่งมีป่าไม้จำนวนมาก ทรัยากรป่าไม้มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ทั้งพืชและสัตว์ ตลอดจนอากาศบนท้องฟ้า
  2. ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรต่าง ใช้ทรัพยากรอย่างพอเพียง ไม่ฟุ่มเฟือย ตระหนักถึงคุณและโทษต่างๆที่จะเกิดขึ้นถ้าทรัพยากรธรรมชาติลดลง

 5. ข้อ1 ตอบ ทรัพยากรอากาศคับเพราะถ้าไม่มีอากาศสิ่งมีชีวิตก้อจะดำรงชีวิตอยู่ไม่ได้คับ
  ข้อ2 ตอบ ไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำ ไม่เผาขยะ ไม่ปล่อยน้ำเสียลงในแม่น้ำ

 6. 1.ตอบ ทรัพยากรป่าไม้ เพราะช่วยรักษาอุณหภูมิของโลก และเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่า
  2.ตอบ ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัด ไม่ตัดไม้ทำลายป่า ปลูกต้นไม้ทดแทน

 7. 1.ตอบ ทรัพยากรป่าไม้ เพราะป่าไม้มีความสำคัญในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร ช่วยรักษาระดับอุณหภูมิของโลก ควบคุมปริมาณน้ำฝน บำรุงรักฃาาดิน และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า
  2.ตอบ ใช้ทรัพยากรฃฃธรรมชาติอย่างเหมาะสมให้เกิดประโยชน์สูงสุด เก็บทรัพยากรที่ขาดแคลนไปใช้ในอนาคต อีกทั้งฟื้นฟูและป้องกันทรัพยากร

 8. อยากให้ครูอุ๋ยนำข้อสอบเก่าๆมาให้ทำ และอยากให้สอนช้าลงกว่าเดิม

 9. อยากให้ครูอุ๋ยนำเนื้อหาที่เพิ่มเติมจากบทเรียนมาเสริมเยอะๆ

 10. 1.ทรัพยากรน้ำ เพราะ น้ำมีความจำเป็นกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมมาก
  2.ปิดน้ำทุกครั้งเมื่อไม่ใช้แล้ว ไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำ

 11. 1.ทรัพยากรอากาศ เพราะ ถ้าอากาศเป็นพิษจะทำให้เรามีสุขภาพที่ไม่ค่อยดี ถ่ายเทไม่สะดวกและสภาพอากาศเป็นพิษ
  2.ไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำ
  ไม่ตัดไม้ทำลายป่า
  ไม่ใช่สารเคมีลงในดิน

 12. 1.ตอบ ทรัพยากรดิน เพราะ ดินเป็นปัจจัยพื้นฐานหลักในการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต

  2.ตอบ ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่าและใช้เป็นประโยชน์มากที่สุด

 13. 1.ตอบ น้ำ เพราะน้ำเป็นสิ่งที่ ใช้ประโยชน์ ใดมาก และเป็นสิ่งที่ จำเป็ยต่อมนุษย์ในการดำรงชีวิต
  2. ตอบ -ไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำ
  -ไม่ใช้สารเคมี ในการปลูกพืช
  -ไม่เผาขยะ

 14. 1.ทรัพยากรดิน เพราะ ดินเป็นส่วนสำคัญในการทำการเกษตร
  2. ลดการใช้พลังงาน

 15. 1.ทรัพยากรน้ำ เพราะ น้ำใช้ในการอุปโภคและบริโภค
  2.รณรงค์ให้คนช่วยกันปลูกต้นไม้่
  ไม่ตัดไม้ทำลายป่า

 16. 1. ตอบ = ทรัพยากรน้ำ เพราะ น้ำ นำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง ถ้าไม่มี น้ำ มนุษย์ ก็ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้
  2. ตอบ = ใช้น้ำอย่างประหยัด
  ไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลอง
  ใช้พลังงานต่างๆ อย่างประหยัด

 17. 1.ตอบ น้ำใต้ดิน เพราะ เป็นส่วนที่นำมาใช้ประโยชน์หลายอย่างทั้งในด้านอุปโภคเเละบริโภคเเละเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
  2.ตอบ ดูเเลรักษาทรัพยากรให้ใช้ได้นานที่สุดเเละเป็นประโยชน์ที่สุด

 18. 1. ดิน เพราะ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายประการ เช่น ปลูกต้นไม้
  2. ใช้ทรัพยากรต่างๆอย่าง ประหยัด
  ไม่เผาขยะ

 19. 1.ตอบ อากาศ เพราะเป็นสิ่งจำเป็นของมนุษย์ในการดำรงชีวิตและกาหายใจ
  2.ตอบ ไม่เผาขยะ
  ไม่ทิงขยะเลยเปื้อย
  ไม่ทำลายแม่น้ำลำคลอง
  ไม่ใช้สารเคมีในการพพืชผักสวนครัว

 20. 1. ตอบ ป่าไม้ เพราะ ป่าไม้ เป็นทรัพยากรที่สมบูรณ์ นำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง
  2. ตอบ ไม่ตัดไม้ทำลายป่า
  ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

 21. 1.ทรัพยากรน้ำ เพราะ ทรัพยากรน้ำเป็นสิ่งที่จำเป็นมากที่สุดใการดำรงชีวิตของสัตว์ทุกชนิดรวมถึงผู้คนบนโลก
  2.ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด เช่น ไม่เปิดน้ำ ไม่เปิดไฟทิ้งไว้เมื่อไม่จำเป็น หรือ ไม่เปิดแอร์ทิ้งไว้เมื่อไม่อยู่บ้าน

 22. 1.ตอบ อากาศ เพราะถ้าไม่มีอากาศมนุษย์ทุกคนต้องใช้ในการหายใจ
  2.ตอบ ช่วยกันดูเเลไม่ให้มีมลพิษในอากาศเช่น ไม่เผาขยะ เป็นต้น

 23. 1. ตอบ ป่าไม้ เพราะ ป่าไม้ เป็นทรัพยากรที่สำคัญ นำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง
  2. ตอบ ไม่ทิ้งขยะ
  ช่วยอนุรักษ์ ธรรมชาติ

 24. 1.ป่าไม้เพราะป่าไม้มีความสำคัญกับสิ่่งมีชีวิตทุกชนิด
  2.ปลูกต้น,ไม้ดอกไม้ตามรั้วหน้าบ้าน ในบ้าน ร่วมโครงการของหมู่บ้าน

 25. 1.ตอบ น้ำเพราะเป็นสิ่งสำคัยในการอุปโภคเเละบริโภคของสิ่่งมีชีวิตเพื่อการดำรงชีวิต
  2.ตอบ ช่วยกันดูเเลรักษาต้นน้ำธารเเละไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำจะทำให้เป็นมลพิษทงน้ำ

 26. 1. ป่าไม้ เพราะ ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุด ช่วยให้โลกมีอากาศมีอากาศที่สะอาด
  2. ช่วยเก็บเศษขยะ มูลฝอย ให้สะอาดขึ้น

 27. ตอบคำถามข้อ 1. ทรัพยากรอากาศ เพราะถ้าเราไม่มีอากาศ แก็สต่างๆก็จะไม่ได้รวมตัวกันเป็นสารอินทรีย์ต่างๆอย่างเช่นทุกวันนี้ และเราก็อาจจะไม่มีรูปร่างและตัวตนเหมือนอย่างตอนนี้ แต่ก็ใช่ว่าทรัพยากรอื่นไม่สำคัญเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้นั้นล้วนสำคัญและสัมพันธ์ต่อกันทั้งหมด
  ตอบคำถามข้อ 2. -ไม่ทิ้งขยะเรี่ยราด
  -ไม่เผาขยะ
  -อธิบายให้ผู้ใหญ่รู้ถึงผลเสียของการเผาขยะ
  -สิ่งของที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ก็จะนำมาใช้

 28. ข้อ1 ทรัพยากรน่ำ เพราะ ใช้ในการดำรงชีวิตของทุกคนในโลก เช่น การทำเพาะปลูก ใช้ทำความสะอาดร่างกาย เครื่องนุ่งห่ม ใช้บริโภค
  ข้อที่2. ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และมีการฟื้นฟูทรัพยากรแลพมีการใช้ทรัพยากรทดแทนในท้องถิ่น

 29. 1. ตอบ น้ำ เพราะน้ำสิ่่งมีชีวิตทุกชนิดต่างก็ต้องการน้ำในการดำรงชีวิตดังนั้นน้ำจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้
  2. ตอบ ช่วยประหยัดพลังงานไม่ว่าจะเป็นพลังงานน้ำ พลังงานไฟฟ้า เพราะพลังงานเหล่านี้ล้วนนำมาจากทรัพยากรธรรมชาติทั้งนั้น

 30. 1. ตอบ ทรัพยากรน้ำ เพราะ น้ำมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เราเป็นอย่างมาก หากไม่มีน้ำ หรือน้ำเป็นมลพิษ มนุษย์เราก็จะไม่มีน้ำไว้อุปโภคบริโภค และส่งผลต่อการดำรงค์ชีวิตของมนุษย์ในที่สุด
  2. ตอบ ไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำ ให้ความร่วมมือชุมชนในการบำรุงรักษา และบำบัดน้ำ

 31. ข้อ 1. ทรัพยากรน้ำ เพราะในร่างกายของเราก็เป็นน้ำเกือบทั้งหมด และถ้าเราขาดน้ำเราก็ไม่อาจมีชีวิตต่อไปได้ เช่นเดียวกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่ต้องใช้น้ำในการดำรงชีวิตไม่มากก็น้อยแต่ก็ขาดไม่ได้
  ข้อ 2. ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
  ช่วยกันปลูกต้นไม้
  ลดการใช้สารเคมี

 32. 1.ตอบ ทรัพยากรป่าไม้ เพราะ ป่าไม้เป็นจุดเริ่มต้นของวัฏจักรการหมุนเวียนของธรรมชาติ
  2.ตอบ โดยการไม่เผา ไม่ทิ้งขยะ และช่วยกันปลูกต้นไม้มากๆ

 33. 1. ตอบ ทรัพยากรน้ำเพราะมีความจำเป็นอย่างมากเเละมนุษย์เราก็ขาดไม่ได้
  2. ตอบ ช่วยปลูกต้นไม้ และใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด

 34. 1.ตอบ ทรัพยากรป่าไม้ เพราะ ป่าไม้เป็นจุดเริ่มต้นของวัฏจักรการหมุนเวียนของธรรมชาติ
  2.ตอบ โดยการไม่เผา ไม่ทิ้งขยะ และช่วยกันปลูกต้นไม้

 35. ข้อ 1. การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ มีมากมาย ทั้งทางตรงและทางอ้อมได้แก่ การใช้ในการอุปโภค บริโภค การใช้ในการอุตสาหกรรม การใช้ในการอุตสาหกรรม การใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า ใช้เป็นเส้นทาง คมนาคมขนส่ง ใช้เป็นที่อยู่อาศัยของปลาและสิ่งมีชีวิตในน้ำต่างๆ ซึ่งมนุษย์ใช้เป็นอาหาร และการใช้ประโยชน์จากน้ำเพื่อการนันทนาการ และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
  ข้อ 2. ใช้ผ้าแทนกระดาษทิชชู เราใช้กระดาษทิชชู เช็ดมือ เช็ดหน้า ปีละหลาย ล้านฟุต ซึ่งหมายถึง การโค่นต้นไม้ลงจำนวน มหาศาลช่วยกันลดการใช้กระดาษทิชชู ด้วยการ วางผ้าเช็ดมือไว้ใกล้อ่างล้างมือ และใช้ผ้าเช็ดโต๊ะแทนการใช้ กระดาษทิชชูเช็ด

 36. ข้อ1. ทรัพยากรน้ำ เพราะ ใช้ในการดำรงชีวิตของมนุษย์ทุกคน เช่น การเพาะปลูก ใช้ในการทำความสะอาดร่างกาย เครื่องใช้ เสื้อผ้านุ่งห่ม และใช้อุปโภค-บริโภค
  ข้อ2. ไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลอง และใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด ช่วยฟื้นฟูและใช้ทรัพยากรธรรมชาติทดแทน

 37. 1.ตอบ น้ำค่ะ เพราะ น้ำมีการใช่ในชีวิตประจำวันมากที่สุดค่ะ
  2.ตอบ ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้ ปิดน้ำทุกครั้งที่ไม่ใช่ค่ะ

 38. 1.ตอบ ทรัพยากรน้ำ เพราะน้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์และเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย
  2.ตอบ (1)ประหยัดของที่หายาก หมายความว่าทรัพยากรใดที่มีน้อยหรือหายากก็ควรเก็บรักษาหรือสงวนเอาไว้ไม่ให้สูญหายไป ของบางอย่างถ้าอยู่ในสภาพที่พอจะใช้ได้ก็ควรจะใช้ต่อไป และใช้อย่างประหยัดอย่าฟุ่มเฟือย (2)หาวิธีฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีหรือเสื่อมโทรมให้ดีขึ้น กล่าวคือ ทรัพยากรใดที่มีสภาพล่อแหลมต่อการสูญเปล่าหรือหมดไป ก็ควรที่จะซ่อมแซมหรือปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น

 39. 1.ทรัพยากรน้ำ เพราะ น้ำเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมต่างๆ
  สิ่งมีชีวิตต้องใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะการดำรง ชีวิต
  2.ไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำ ลำคลอง และการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด

 40. 1.ตอบ ทรัพยากรป่าไม้สำคัญที่สุด เพราะทรัพยากรป่าไม้สามารถผลิตสิ่งต่างๆ ให้เเก่มนุษย์เเละสัตว์โลก ตลอดจนการสร้างที่พักอาศัย
  2.ตอบ ไม่ทำลายทรัพยากรในท้องถิ่นเเละร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากร ไม่ทิ้งขยะตามถนน หรือชุมชน ไม่เผาขยะ

 41. 1. ตอบ ทรัพยากรน้ำสำคัญที่สุด เพราะ น้ำเป็นองค์ประกอบสำคัญที่สุดที่จะใช้ในการดำรงชีวิตของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทุกชนิดในทุกๆด้าน นอกจากนั้นมนุษย์ยังใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคในทุกๆวัน
  2. ตอบ ช่วยกันรักษาทรัพยากรในท้องถิ่นและใช้ทัพยากรในท้องถิ่นอย่างประหยัด และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรในท้องถิ่น

 42. 1.ตอบ ทรัพยากรน้ำสำคัญที่สุดค่ะพราะน้ำเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในร่ายกายของเราและมีการใช้ประโยชน์อย่างมากมายซึ่งใช้ในชีวิตประจำวันรวมทั้งด้านอุปโภค บริโภค และด้านต่างๆ
  2.ตอบใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและรู้คุณค่า,ไม่ควรเปิดไฟและน้ำทิ้งไว้ปิดน้ำทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้,ไม่ทำลายธรรมชาติทั้งทางตรงและทางอ้อม คำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยให้มากที่สุดและใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดค่ะ

 43. 1.ทรัพยากรป่าไม้เพราะป่าไม้เป็นสิ่่งสำคัญแก่สัตว์และมนุษย์อย่างยิงและช่วยดูดซับน้ำไม้ให้ทวมด้วย และยังช่วนลดก๊าซคาร์บอนอีกดด้วย
  2.ช่วยปลูกป่าและรักษาทรัพยากรในท้องถิ่น

 44. 1.ทรัพยากรน้ำ เพราะในร่างกายเราส่วนใหญ่ประกอบด้วยน้ำ แต่อยางไรก็ตาม ทรัพยากรททุกทรัพยากรก็มีความสำคัญเช่นกัน
  2.ควรใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรให้แก่ประชาชน

 45. 1. ทรัพยากรน้ำสำคัญมากที่สุด เพราะน้ำมีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิด สิ่งมีชีวิตใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำเป็นส่วนใหญ่ โดยใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆเพื่อการดำรงชีวิต
  2. การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและไม่ฟุ่มเฟือย มีส่วนช่วยในการอนุรักษ์ธรรมชาติได้เป็นอย่างมาก

 46. 1.ทรัพยากรน้ำเพราะ น้ำเป็นสิ่งที่มนุษย์และสัตว์ใช้ในการดำรงชีวิต หากขาดน้ำสิ่งมีชีวิตอาจจะเสียชีวิตเร็วขึ้น
  2.รู้จักใช้ทรัพยาการให้เกิดประโยชน์สูงสุดใช้เท่าที่ทรัพยากรมี สามารถนำทรัพยากรมาผลิตหรือต่อยอดเป็นสินค้าได้

 47. 1.ทรัพยากรน้ำ สำคัญมากที่สุด เพราะเราต้องใช้น้ำทั้งในการบริโภค ใช้ชำระร่างกาย ใช้เป็นทางของยานพาหนะ ใช้เป็นที่ทำพิธีกรต่างๆ ซึ่งมีความจำเป็นต่อชีวิตเป็นอย่างมาก
  2.ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า คำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยให้มากที่สุด หาวิธีใช้พลังงานทดแทน

 48. 1.ตอบ ทรัพยากรน้ำเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สด เพราะน้ำนั้นมีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ทุกสิ่งชีวิตล้วนใช้น้ำในทุกด้าน ตั้งแต่การใช้ภายในร่างกายจนถึงการประกอบกิจกรรมต่างๆของสิ่งมีชีวิตเอง
  2.ตอบ ใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าและมีประโยชน์มากที่สุด อนุรักษ์ทรัพยากรของท้องถิ่น และให้ความร่วมือในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรของท้องถิ่น

 49. 1. ทรัพยากรน้ำค่ะ เพราะ สื่งมีชีวิตมีการใช้ทรัพยากรน้ำในการดำรงชีวิตมากที่สุด เช่น มนุษย์มีการใช้ทรัพยากรน้ำในการเกษตร อุตสาหกรรม และกิจกรรมต่างๆ
  2. ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและรู้คุณค่า ไม่เปิดน้ำทิงไว้ และถอดปลี๊กไฟฟ้าทุกครั้งหลังใช้งานค่ะ

 50. 1.น้ำสำคัญที่สุดครับ เพราะใช้ในการดำรงชีวิตใช้น้ำในการอุปโภคบริโภค
  2.พยายามรบกวนธรรมชาติให้น้อยที่สุดครับ

 51. 1.น้ำสำคัญที่สุดครับ เพราะใช้ในการดำรงชีวิตใช้น้ำในการอุปโภคบริโภค
  2.พยายามรบกวนธรรมชาติให้น้อยที่สุดครับ

 52. 1. ตอบ ทรัพยากรน้ำ เพราะ น้ำมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เราเป็นอย่างมาก หากไม่มีน้ำ หรือน้ำเป็นมลพิษ มนุษย์เราก็จะไม่มีน้ำไว้อุปโภคบริโภค และส่งผลต่อการดำรงค์ชีวิตของมนุษย์ในที่สุด
  2. ตอบ ช่วยกันรักษาทรัพยากรในท้องถิ่นและใช้ทัพยากรในท้องถิ่นอย่างประหยัด และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรในท้องถิ่น

 53. 1.ตอบ ทรัพยากรน้ำ เพราะ น้ำเป็นแหล่งกำเนิดชีวิตของสิ่งมีชีวิตทั้งสัตว์และพืช น้ำเป็นสิ่งจำเป็นที่เราใช้สำหรับการดื่มกิน การประกอบอาหาร ชำระร่างกาย การเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์ และแหล่งน้ำยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำอื่นๆ ซึ่งคนเราใช้เป็นอาหาร อีกด้วยค่ะ

  2.ตอบ 1.ใช้น้ำอย่างประหยัด ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้
  2.ไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำ

 54. 1.ตอบ ทรัพพยากรน้ำเพราะที่ใช้ได้ในปัจจุบันมีเหลือน้อยมากและส่วนที่เราเห็นอยู่เป็นน้ำทะเลเป็นส่วนใหญ่และยังใช้ไม่ได้
  2.ตอบ ใช้ทรัพยากรอย่างเห็นคุณค่าและประหยัด

 55. ข้อ 1. ตอบ ทรัพยากรน้ำสำคัญที่สุด เพราะ น้ำภือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งในการดำรงชีวิตของมนุษย์ เพราะมนุษย์ทุกคนใช้น้ำในการอุปโภคบริโภค
  ข้อ 2. ตอบ ใช้น้ำประปาในหมู่บ้านอย่างประหยัดและคุ้มค่า ไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลอง

 56. 1.ตอบ ทรัพยากรน้ำ เพราะน้ำเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิต ทั้งมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ร่างกายของเราส่วนใหญ่มีน้ำเป็นองค์ประกอบ และที่สำคัญ เรายังต้องใช้น้ำในการอุปโภค และบริโภค อีกด้วย
  2.ตอบ ใช้อย่างประหยัดและเกิดประโยชน์มากที่สุด ช่วยฟื้นฟูและที่สำคัญต้องไม่ทำลายทรัพยากรในท้องถิ่น

 57. 1.ทรัพยากรแหล่งน้ำ เพราะน้ำเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ สิ่งมีชีวิตเกือบทุกชนิด ใช้น้ำในการดำรงชีวิต เช่น ใช้อุปโภค บริโภค เป็นต้น
  2.ช่วยกันดูแลรักษา ใช้น้ำอย่างประหยัด ไม่ทิ้งขยะลงในแหล่งน้ำ เพราะจะทำให้น้ำเน่าเสียได้

 58. 1.ทรัพยากรป่าไม้ เพราะว่า ป่าไม้เป็นแหล่งกำเนิดของทรัพยากรต่างๆ อีกทั้งเป็นทรัพยากรเดียวที่สร้างอาหารได้เอง ดังนั้นจึงสำคัญมากๆ
  2.ไม่ตัดไม้ทำลายป่า ช่วย ดูแลรักษา ปลูกต้นไม้

 59. คำถาม
  1. นักเรียนคิดว่าทรัพยากรธรรมชาติใดสำคัญที่สุดเพราะเหตุใด
  ตอบ น้ำค่ะ เพราะ น้ำมีประโยชน์ต่างๆ ถ้าขาดน้ำเราคงจะอยู่ไม่ได้ เพราะน้ำเป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิตค่ะ

  2. นักเรียนมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นอย่างไรบ้าง
  ตอบ ไม่ตัดต้นไม้และช่วยกันปลูกต้นไม้ ทั้งยังไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำต่างๆค่ะ

 60. 1.ตอบ ทรัพยากรน้ำสำคัญที่สุด เพราะมนุษย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เช่น ทรัพยากร ป่าไม้ ทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรดิน เป็นต้น ทรัพยากรเหล่านี้ถือเป็นปัจจัยการผลิตอย่างหนึ่ง
  2.ตอบ ลดการใช้พลังงานใช้เท่าที่จำเป็นดูเเลรักษาทรัพยากรให้ใช้ได้นานที่สุดเเละเป็นประโยชน์ที่สุด

 61. ข้อ1.ตอบ ทรัพยากรน้ำค่ะ
  เพราะ น้ำเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญต่อชีวิตคน พืช และสัตว์มากที่สุดแต่ก็มีค่าน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ น้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์และเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายค่ะ

  ข้อ2.ตอบ 1. การให้การศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมค่ะ
  2. การสร้างจิตสำนึกแห่งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะ
  3. การส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยให้เอื้อต่อสิ่งแวดล้อมค่ะ

 62. 1ตอบ ทรัพยากรน้ำ เพราะ ทรัพยากรน้ำเป็นสิ่งที่จำเป็นมากที่สุดใการดำรงชีวิตของสัตว์ทุกชนิดรวมถึงผู้คนบนโลก และนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง ถ้าไม่มี น้ำ มนุษย์ ก็ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้

  2ตอบ
  1. การใช้น้ำอย่างประหยัด
  2. การสงวนน้ำไว้ใช้
  3. การพัฒนาแหล่งน้ำ
  4. การป้องกันน้ำเสีย

 63. ข้อ1ตอบ ทรัพยากรน้ำ
  เพราะน้ำเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญต่อชีวิตคน พืช และสัตว์มากที่สุดแต่ก็มีค่าน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ น้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์และเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย

  ข้อ2ตอบ
  1.การนำน้ำเสียกลับไปใช้ น้ำที่ไม่สามารถใช้ได้ในกิจการหนึ่ง เช่น น้ำทิ้งจากการล้างภาชนะอาหาร สามารถนำไปรดต้นไม้ โรงงานบางแห่งอาจนำน้ำทิ้งมาทำให้สะอาดแล้วนำกลับมาใช้ใหม่
  2. การใช้น้ำอย่างประหยัด นอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าน้ำลงได้แล้ว ยังทำให้ปริมาณน้ำเสียที่จะทิ้งลงแหล่งน้ำลดลง และป้องกันการขาดแคลนน้ำได้ด้วย
  3. การป้องกันน้ำเสีย การไม่ทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูล และสารพิษลงในแหล่งน้ำ น้ำเสียที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล ควรมีการบำบัดและขจัดสารพิษก่อนที่จะปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ การวางท่อระบายน้ำจากบ้านเรือน การวางฝังการก่อสร้างโดยไม่ให้น้ำสกปรกไหลลงสู่แม่น้ำลำคลอง

 64. 1. ทรัพยากรน้ำสำคัญมากที่สุด เพราะน้ำมีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิด สิ่งมีชีวิตใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำเป็นส่วนใหญ่ โดยใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆเพื่อการดำรงชีวิต
  2. การสงวนน้ำไว้ใช้
  การใช้น้ำอย่างประหยัด
  การพัฒนาแหล่งน้ำ

 65. 1.ป่าไม้เพราะป่าทำให้มนุษย์สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้มาจนถึงปัจจุบันนี้มนุษย์ใช้ประโยชน์จากป่ามากมาย
  2.ช่วยสอดส่องดูแลไม่ให้ใครมาทำลายป่า และไม่เผาป่าทำเกษตรเพราะมันเป็นการทำลายป่า

 66. 1.ทรัพยากรน้ำ เพราะในร่างกายเราส่วนใหญ่ประกอบด้วยน้ำ แต่อยางไรก็ตาม ทรัพยากรทุกอย่างก็มีความสำคัญเช่นกัน
  2.ช่วยกันอนุรักษ์ในทรัพยากร ใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า

 67. 1.ทรัพยากรน้ำ เพราะมีความสำคัญและเป็นสิ่งจำเป็นแก่การดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ได้มีการนำน้ำมาใช้ในด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม บ้านเรือน นันทนาการและกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม
  2.ใช้ทรัพยากรน้ำอย่างคุ้มค่าและประหยัด ไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำ การนำน้ำเสียกลับไปใช้ น้ำที่ไม่สามารถใช้ได้ในกิจการอย่างหนึ่งอาจใช้ได้ในอีกกิจการหนึ่ง

 68. 1. นักเรียนคิดว่าทรัพยากรธรรมชาติใดสำคัญที่สุดเพราะเหตุใด
  ตอบ น้ำ เพราะ มีความสำคัญในการใช้ชีวิตมากสุดไม่ว่าจะดื่ม อาบ หรือใช้ประโยชน์อื่นอีกมากมาย
  2. นักเรียนมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นอย่างไรบ้าง
  ตอบ ไม่ทิ้งขยะตามที่ต่างๆ ลดการใช้ทรัพยากรต่างๆ

 69. 1.ทรัพยากรดินครับ เพราะ หากดินขาดความอุดมสมบูรณ์ บริเวณนั้นก็ไม่มีพืช และสิ่งมีชีวิตไม่สามารถอาศัยอยู่ได้
  2.บำรุงรักษา และใช้อย่าคุ้มค่าที่สุด

 70. 1. ตอบ = ทรัพยากรน้ำ เพราะ น้ำ นำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น ดื่ม ใช้อาบ เยอะแยะมากมาย
  2. ตอบ = ใช้น้ำอย่างประหยัด
  ไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลอง

 71. – คิดว่าทรัพยากรน้ำสำคัญที่สุดคะเพราะถ้าคนเราไม่น้ำไว้ กิน ใช้ ดื่ม และ ชำระล้างร่างกาย ก็จะทำให้ยากแก่การใช้ชีวิตประจำวันทุกวัน น้ำเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการและขาดไม่ได้
  – จะช่วยประหยัดน้ำ ไม่ใช้เรื่อยเปื่อยจนเกินไป และจะรู้จักคุณค่าของน้ำให้มากขึ้นคะ

 72. 1.ทรัพยากรน้ำสำคัญมากสุดครับเพราะถ้าคนเราขาดน้ำเกิน 1 วันก็อาจจะตายได้ครับ ซึ่งน้ำมีความจำเป็นมากครับเอาไว้ใช้กินใช้ดื่มใช้อาบและเป็นสิ่งที่จำเป็นในชีวิตประจำวันเรามากครับ
  2.ใช้น้ำอย่างประหยัด ปิดก๊อกน้ำเมื่อเราไม่ใช้ ใช้เท่าที่จำเป็นครับผม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: